Follow the best medical aid in the industry on facebook

Necesse in 2021


Hierdie omvattende produk bied gehaltedekking vir mediese uitgawes binne en buite die hospitaal deur ’n uitgebreide netwerk van privaat hospitale en gesondheidsorgverskaffers.

Medihelp Necesse 2021

'n Opsomming van Necesse se maandelikse bydraes en voordele:

 Voltydse studente
R0-R600
R601-R11 000R11 001 en meer
HooflidPrincipal memberR636R2 334
R2 724
AfhanklikeDependantR636R1 824
R2 130
Kinderafhanklike < 21 jaarChild dependantR636R1 026
R1 182
Werkgewersbydrae is nie by die maandelikse ledegeld ingereken nie.
Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. 'n Netwerk van algemene praktisyns en verwysings na 'n spesialis is ook van toepassing. Spesifieke itemkodes en protokolle mag op sekere voordele van toepassing wees. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, om hierdie voordele te aktiveer

 

Roetine-ondersoeke en immunisering
Beskikbaar by netwerkapteekklinieke per persoon:
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • ‘n Mammogram versoek deur ‘n mediese dokter per 2-jaarsiklus (vroue 40-75 jaar)
 • ‘n Papsmeer versoek deur ‘n mediese dokter per 3-jaarsiklus (vroue ouer as 21 jaar)
 • Voorbehoedmiddels:
  • Orale/ inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels (vroue tot 50 jaar) – R125 per bevoordeelde per maand, tot R1 500 per jaar
  • Intra-uteriene toestel elke 60 maande – R2 000 per bevoordeelde
Ondersteuning vir jou welstand
 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserende pasiënte, en die behandeling is 'n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige indien ’n LMI-meting ’n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Vroeë Bespeuring
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
Mansgesondheid
 • ‘n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur ‘n mediese dokter (mans 40 jaar en ouer)
Uitgebreide swangerskapvoordele
Registrasie op HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram aktiveer hierdie bykomende voordele:
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ‘n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ‘n dieetkundige/ borsvoedingspesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D-ultraklanksonars
Voordele vir kinders
 • Babas jonger as 2 jaar kry 2 bykomende besoeke by ‘n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-keelspesialis
 • Standaardimmuniserings vir kinders tot 7 jaar oud by netwerkapteekklinieke
50-plussers
 • Een beenmineraaldigtheidstoets versoek deur ‘n mediese dokter (vroue >50 jaar)
 • ‘n Pneumovax-inenting in ‘n 5-jaarsiklus per persoon ouer as 55 jaar (indien vir asma of COLS geregistreer)
 • ‘n FOBT-toets vir persone ouer as 50 jaar
HealthPrint

Medihelp-lede kry gratis toegang tot hierdie aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram wat ontwerp is om waarde toe te voeg op grond van hulle gesondheidsprofiel deur programme soos ‘n Swangerskap-en-babaprogram.

 

Hospitalisasie
100% van die MT - onbeperk

Netwerkhospitale: 134 privaat hospitale

Dagchirurgienetwerk: 134 dagchirurgiefasiliteite vir sekere prosedures

Noodvervoer 
Netcare 911
In die land waar die bevoordeelde woon
100% van die MT – onbeperk
Noodeenhede en konsultasie buite die netwerk
80% van die MT
 • Lid = R1 150 | Lid+ = R2 350
  Buitepasiëntdienste gelewer deur noodeenhede, nienetwerk dokter besoeke, medisyne en dienste gelewer deur ‘n mediese dokter buite die netwerk en radiologie versoek deur ‘n mediese dokter buite die netwerk
100% van die MT
 • Patologie deur Lancet of PathCare van toepassing
Standaard radiologie, patologie en mediese tegnoloogdienste
Tydens hospitalisasie – 100% van die MT
R31 700 per gesin per jaar
  Gespesialiseerde radiologie
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  Dienste moet deur ’n spesialis versoek word op verwysing van ’n netwerkdokter
  • MRB en RT-beelding (onderhewig aan voorafgoedkeuring) en angiografie
   100% van die MT – R17 100 per gesin per jaar
  Kliniese tegnoloogdienste
  Tydens hospitalisasie – R23 100 per gesin per jaar
  Onkologie
  Slegs VMV – 100% van die MT
  Chroniese toestande/ VMV
  • 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese toestande (aangewese diensverskaffers, spesialisnetwerk, protokolle en voorafgoedkeuring geld)
  • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis

  Bevalling (geboorte)
  VMV – 100% van die MT
  Nie-VMV – R27 300 per bevalling vir keisersneegeboortes uit eie keuse
  Tuisbevalling – R13 500 per geval

  Fisioterapie en arbeidsterapie
  Tydens hospitalisasie – R10 250 per gesin per jaar
  Op versoek van die behandelende mediese dokter
  Subakutesorg en privaat verpleging
  As alternatief vir hospitalisasie – R23 100 per gesin per jaar
  Palliatiewe sorg
  100% van die MT
  R18 000 per gesin per jaar
  Orgaanoorplanting
  Slegs VMV – 100% van die koste
  Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting per jaar

   

  Dienste gelewer deur dokters in die Necesse-netwerk
  9 konsultasies per bevoordeelde per jaar

   

  Spesialissorg
  Onderhewig aan verwysing deur ’n Necesse-netwerkdokter, kliniese protokolle en voorafgoedkeuring, wat een opvolgkonsultasie insluit
  Lid = R3 300 per jaar
  Lid+ = R4 600 per jaar
  Mediese toestelle
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  • Slegs VMV – 100% van die MT
  Medisyne
  • Akute medisyne en VMV- chroniese medisyne (Necesse-netwerkdokter, ‘n netwerkapteek en formulariums geld)
  • Selfmedikasie by ’n netwerkapteek verkry
   • 100% van die MMAP (R110 per geval of R300 per bevoordeelde per jaar)
  Oogkunde
  PPN-netwerk en voordele per bevoordeelde per 24-maandesiklus van toepassing
  • 1 saamgestelde ondersoek
  • Bril of kontaklense
   • Bril: R550 vir ’n raam/ lensverbeterings en 1 paar standaard wit Aquity-lense
   • R750 vir kontaklense
  Standaardradiologie en patologie
  100% van die MT
  • Lys van itemkodes en protokolle is van toepassing
  • Aangewese diensverskaffer vir patologie is Lancet of PathCare
  Fisioterapie en arbeidsterapie
  Op versoek van ’n Necesse-netwerkdokter
  Lid = R2 100 per jaar
  Lid+ = R3 300 per jaar
  Konserverende tandheelkunde
  Onderhewig aan DRC se bestuurdesorgprotokolle en dienste gelewer deur ’n DRC-tandarts
   

   

  Belangrik:
  Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas).
  Die Necesse-netwerkdokter moet die beginpunt vir alle dienste wees en moet Necesse-pasiënte verwys vir radiologie, patologie en spesialisbehandeling.
  • Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. Sommige voordele mag aan ’n spesifieke ouderdom/ geslag/ itemkode gekoppel wees. Voordele word teen 100% van die MT betaal. 
  • Dokterskonsultasies word uit die beskikbare dag-tot-dag-voordele betaal.
  • Voordele kan onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en/of protokolle.

  Prosedurespesifieke uitgawes (deur die lid betaalbaar)
  • Spinale chirurgie – R15 000 per opname
  • Alle endoskopiese prosedures (hospitaal/ dagkliniek) – R4 500 (’n verdere 35%-bybetaling sal van toepassing wees indien die dienste nie in die dagchirurgienetwerk verkry word nie)
  • Histerektomie en endometriële ablasie – R6 700 per opname
  • Prostatektomie (slegs konvensionele of laparoskopiese prosedures) - R6 700 per opname

  Afkortings

  CDL-Chronic Diseases List | COLS-Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte | DRC-Dental Risk Company | FOBT-Fekale okkulte bloedtoets | LMI-Liggaamsmassaindeks | MMAP-Maximum Medical Aid Price | MPV-Menspapiloomvirus | MRB-Magnetiese resonansiebeelding | MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit | NMD-Nood mediese dienste | PPN-Preferred Provider Negotiators | OJL-Oorhoofse jaarlikse limiet | RT–Rekenaartomografie | VMV–Voorgeskrewe minimum voordele 

  Necesse-hospitaalnetwerk

  Spesialisnetwerk

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.