Follow the best medical aid in the industry on facebook

Plus Omvattend in 2021


Medihelp se topproduk bied die omvattendste dekking vir mediese noodgevalle, privaat hospitalisasie en bykomende versekerde voordele, asook ruimskootse dekking vir akute en chroniese medisyne, radiologie, patologie en ander dag-tot-dag mediese uitgawes, wat verseker dat jou en jou gesin se gesondheidsorgbehoeftes altyd in goeie hande is.

Medihelp plus

'n Opsomming van Plus se maandelikse bydraes en voordele:

HooflidPrincipal memberR9 714
AfhanklikeDependantR9 714
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR2 424
Werkgewersbydrae is nie by die maandelikse ledegeld ingereken nie.

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. Spesifieke itemkodes en protokolle mag op sekere voordele van toepassing wees. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, om hierdie voordele te aktiveer

Roetine-ondersoeke en immunisering
Beskikbaar by netwerkapteekklinieke per persoon:
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • 'n Tetanusinenting
 • 'n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • 'n Mammogram versoek deur ‘n mediese dokter per 2-jaarsiklus (vroue 40-75 jaar)
 • 'n Papsmeer versoek deur ‘n mediese dokter per 3-jaarsiklus (vroue ouer as 21 jaar)
 • Voorbehoedmiddels:
  • Orale/ inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels (vroue tot 50 jaar) – R150 per bevoordeelde per maand, tot R1 800 per jaar
  • Intra-uteriene toestel elke 60 maande – R2 400 per bevoordeelde

Ondersteuning vir jou welstand 

 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserende pasiënte, en die behandeling is ’n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige indien ’n LMI-meting ’n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Vroeë Bespeuring
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
Mansgesondheid
 • ‘n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur ‘n mediese dokter (mans 40 jaar en ouer)
Uitgebreide swangerskapvoordele
Registrasie op HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram aktiveer hierdie bykomende voordele:
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 'n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by 'n dieetkundige/ borsvoedingspesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D-ultraklanksonars
 • Voorgeboorte ysteraanvullings vir 9 maande
 • Voorgeboorte foliensuuraanvullings vir 9 maande
Voordele vir kinders
 • Babas jonger as 2 jaar kry 2 bykomende besoeke by 'n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-keelspesialis
 • Standaardimmuniserings vir kinders tot 7 jaar oud by netwerkapteekklinieke
50-plussers
 • Een beenmineraaldigtheidstoets versoek deur 'n mediese dokter (vroue >50 jaar)
 • 'n Pneumovax-inenting in 'n 5-jaarsiklus per persoon ouer as 55 jaar (indien vir asma of COLS geregistreer)
 • 'n FOBT-toets vir persone ouer as 50 jaar
HealthPrint

Medihelp-lede kry gratis toegang tot hierdie aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram wat ontwerp is om waarde toe te voeg op grond van hulle gesondheidsprofiel deur programme soos 'n Swangerskap-en-babaprogram.

 

Hospitalisasie
100% van die MT

Enige hospitaal
Dagchirurgienetwerk: 134 dagchirurgiefasiliteite vir sekere prosedures

Noodvervoer 
Netcare 911
In die land waar die bevoordeelde woon
RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Namibië & Botswana – onbeperk
Buite die land waar die bevoordeelde woon
Padvervoer R2 130 en lugvervoer R14 200 per geval
Chroniese toestande/ VMV
 • 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese toestande (aangewese diensverskaffers, spesialisnetwerk, protokolle en voorafgoedkeuring geld)
 • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis
Gespesialiseerde radiologie
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • MRB en RT-beelding en angiografie
  100% van die MT – Onbeperk (sien addisionele inligting – prosedurespesifieke uitgawes)
 • PET skandering (nie-VMV) – 100% van die MT
  R23 000 per geval
  Psigiatriese behandeling
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  R44 700 per bevoordeelde per jaar (maksimum R61 000 per gesin per jaar)
  Onkologie
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  100% van die MT – onbeperk
  Bevalling (geboorte)
  • Tydens hospitalisasie – 100% van die MT
  • Tuisbevalling – R13 500 per geval
  Orgaanoorplanting
  Slegs VMV – 100% van die koste
  Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting per jaar
  Ander kernvoordele
  Nierdialise, suurstof, prostatektomie, hospiesdienste, subakutesorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
  Posthospitaalsorg
  R1 870 per lid en R2 600 per gesin per jaar vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie tot 30 dae na ontslag
  Prostesevoordele
  • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese: R64 300
   • Intra-okulêre lense – R4 300 per lens, 2 lense per bevoordeelde per jaar, voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
  • EVARS-prostese – R135 600
  • Vaskulêre/ kardiale prostese – R58 000
  • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie en uitwendige borsprostese (tydens en nie tydens hospitalisasie) – R9 900 per gesin per jaar
  • Inplanteerbare gehoorapparate (apparaat en komponente ingesluit) – R280 000 per jaar
  Refraktiewe chirurgie
  100% van die MT – onbeperk
  Palliatiewe sorg
  100% van die MT
  R28 000 per gesin per jaar

   

  Versekerde dag-tot-dag-voordele
  Konsultasies by algemene praktisyns en spesialiste, fisioterapie, kliniese sielkunde, psigiatriese verpleging en aanvullende gesondheidsdienste – R3 700 per bevoordeelde per jaar, gepoel per gesin
   Akute medisyne
   R6 440 per bevoordeelde per jaar, gepoel per gesin
   Chroniese medisyne (nie-VMV)
   R18 800 per bevoordeelde per jaar

   VMV- chroniese medisyne
   100% van die MHVP

   Oogkunde
   PPN-netwerk van toepassing
   Brille of kontaklense per bevoordeelde per 24-maandesiklus
   • R1 000 vir ‘n raam/ lensverbeterings
   • R1 680 vir kontaklense
   Tandheelkunde
   DRC-netwerk van toepassing
   • Konserverende dienste (insluitend roetineondersoeke, stopsels, X-strale en mondhigiëne)
   • Gespesialiseerde dienste (insluitend krone, brugwerk, inplantate en ortodontiese behandeling)
   Patologie
   Onbeperk
   Radiologie
   Onbeperk
   Uitwendige prostese en mediese toestelle
   Tydens en nie tydens hospitalisasie
   • Voordeel per bevoordeelde per 3-jaarsiklus:
    • Kunsoë – R16 400
    • Spraak- en gehoortoestelle – R16 400
    • Rolstoele – R8 900
    • Kunsledemate – R8 900
   • CPAP-apparaat – R10 000 per bevoordeelde per 2-jaarsiklus
   • Mediese toestelle en hiperbariesesuurstofbehandeling – R1 850 per bevoordeelde per jaar

   Belangrik:
   Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas).
   • Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. Sommige voordele mag aan ’n spesifieke ouderdom/ geslag/ itemkode gekoppel wees. Voordele word teen 100% van die MT betaal.
   • Dokterskonsultasies word uit die beskikbare dag-tot-dag-voordele betaal.
   • Voordele kan onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en/ of protokolle.
   • Medihelp betaal generiese medisyne teen 100% van die MMAP, oorspronklike medisyne met geen generiese ekwivalent teen 80% van die MT, en oorspronklike medisyne met ’n generiese ekwivalent teen 70% van die MMAP.

    Afkortings
    CDL-Chronic Diseases List | COLS-Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte | CPAP-Continuous positive airway pressure | DRC-Dental Risk Company | EVARS-Endovaskulêre aortavervangingchirurgie | FOBT-Fekale okkulte bloedtoets | LMI-Liggaamsmassa-indeks | MHVP-Medihelp-verwysingsprys | MMAP-Maximum Medical Aid Price | MPV-Menspapiloomvirus | MRB-Magnetiese resonansiebeelding | MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit | NMD-Nood mediese dienste |OJL-Oorhoofse jaarlikse limiet | PET-Positron-emmissie tomografie | PPN-Preferred Provider Negotiators | RT–Rekenaartomografie | VMV–Voorgeskrewe minimum voordele

    Dagchirurgienetwerk

    Spesialisnetwerk

    Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

    Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.