Follow the best medical aid in the industry on facebook

Unify met 'n 25%-spaarrekening in 2021


'n Ruim 25%-spaarrekening vir dag-tot-dag- mediese uitgawes, aangevul deur ’n omvattende reeks voordele vir swangerskap en babas asook ’n magdom ander versekerde voordele vir elke lewensfase. Met vrye keuse van hospitale en uitstekende hospitaaldekking daarby is Unify ’n slim keuse.

Mediese fonds Unify

'n Opsomming van Unify se maandelikse bydraes en voordele

HooflidPrincipal memberR2 748
(R684 spaarbydrae per maand en R8 208 per jaar)
AfhanklikeDependantR2 256
(R564 spaarbydrae per maand en R6 768 per jaar)
Kinderafhanklike <26 jaarChild dependantR828
(R204 spaarbydrae per maand en R2 448 per jaar)
Die maandelikse bydrae sluit nie enige werkgewersubsidie in nie.

 

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui. Spesifieke itemkodes en protokolle mag op sekere voordele van toepassing wees. Inligting oor netwerkverskaffers is beskikbaar by die funksie om te soek vir ’n verskaffer. Registreer vir HealthPrint, Medihelp se gratis aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram, om hierdie voordele te aktiveer.

Roetine-ondersoeke en immunisering
Beskikbaar by netwerkapteekklinieke per persoon:
 • Een kombinasietoets (bloedglukose, cholesterol, LMI en bloeddrukmeting)/ individuele toets (bloedglukose/ cholesterol)
 • MIV-toetsing, berading & ondersteuning
 • ’n Tetanusinenting
 • ’n Griepinenting
 • Twee MPV-inentings vir meisies en seuns tussen 10-14 jaar of drie tussen 15-26 jaar
Vrouegesondheid
 • ’n Mammogram versoek deur ’n mediese dokter per 2-jaarsiklus (vroue 40-75 jaar)
 • ’n Papsmeer versoek deur ’n mediese dokter per 3-jaarsiklus (vroue ouer as 21 jaar)
 • Voorbehoedmiddels:
  • Orale/ inspuitbare/ inplanteerbare voorbehoedmiddels (vroue tot 50 jaar) – R135 per bevoordeelde per maand, tot R1 620 per jaar
  • Intra-uteriene toestel elke 60 maande – R2 200 per bevoordeelde

Ondersteuning vir jou welstand

 • Rugbehandeling as alternatief vir chirurgie by ’n Document Based Care-fasiliteit vir kwalifiserendepasiënte, en die behandeling is ’n voorvereiste vir spinale chirurgie
 • Chroniesesorgprogram
 • Een konsultasie by ’n dieetkundige indien ’n LMI-meting ’n LMI bo 30 aandui
 • Program vir Vroeë Bespeuring
 • Program vir Bipolêre Steuring (vanaf 1 April 2021)
Mansgesondheid
 • ’n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur ‘n mediese dokter (mans 40 jaar en ouer)
Uitgebreide swangerskapvoordele
Registrasie op HealthPrint se Swangerskap-en-babaprogram aktiveer hierdie bykomende voordele:
 • 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n vroedvrou/ algemene praktisyn/ ginekoloog
 • 2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies by ’n dieetkundige/ borsvoedingspesialis/ voorgeboorteklasse
 • Twee 2D-ultraklanksonars
Voordele vir kinders
 • Babas jonger as 2 jaar kry 2 bykomende besoeke by ’n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-keelspesialis
 • Standaardimmuniserings vir kinders tot 7 jaar oud by netwerkapteekklinieke
50-plussers
 • Een beenmineraaldigtheidstoets versoek deur ’n mediese dokter (vroue >50 jaar)
 • ’n Pneumovax-inenting in ‘n 5-jaarsiklus per persoon ouer as 55 jaar (indien vir asma of COLS geregistreer)
 • ’n FOBT-toets vir persone ouer as 50 jaar
HealthPrint

Medihelp-lede kry gratis toegang tot hierdie aanlyn gesondheid-en-welstandsprogram wat ontwerp is om waarde toe te voeg op grond van hulle gesondheidsprofiel deur programme soos ’n Swangerskap-en-babaprogram.

 

Hospitalisasie
100% van die MT
Enige hospitaal
Dagchirurgienetwerk: 134 dagchirurgiefasiliteite vir sekere prosedures
Noodvervoer 
Netcare 911
In die land waar die bevoordeelde woon
RSA, Lesotho, Eswatini, Mosambiek, Namibië & Botswana – onbeperk
Buite die land waar die bevoordeelde woon
Padvervoer R2 130 en lugvervoer R14 200 per geval
Chroniese toestande/ VMV
 • 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese toestande (aangewese diensverskaffers, spesialisnetwerk, protokolle en voorafgoedkeuring geld)
 • Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie vereis
Gespesialiseerde radiologie 
Tydens en nie tydens hospitalisasie
 • MRB en RT-beelding
  100% van die MT – Onbeperk (sien addisionele inligting – prosedurespesifieke uitgawes)
 • Angiografie
  100% van die MT - Onbeperk
  Psigiatriese behandeling
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  R25 300 per bevoordeelde per jaar (maksimum R34 800 per gesin per jaar)
  Onkologie
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  • VMV – 100% van die MT
  • Nie-VMV – R240 840 per gesin per jaar
  Bevalling (geboorte)
  • Tydens hospitalisasie – 100% van die MT
  • Tuisbevalling – R13 500 per geval
  Orgaanoorplanting
  Slegs VMV – 100% van die koste
  Kornea-inplanting – R29 900 per inplanting per jaar
  Ander kernvoordele
  Nierdialise, suurstof, hospiesdienste, subakutesorg en privaat verpleging as alternatief vir hospitalisasie
  Posthospitaalsorg
  R1 870 per lid en R2 600 per gesin per jaar vir spraakterapie, arbeidsterapie en fisioterapie tot 30 dae na ontslag
  Prostesevoordele
  • Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese: R64 300
   • Heup-, knie- en skouervervanging (nie-VMV):
    • Akute beserings waar vervanging die enigste behandelingsopsie is –
     Hospitalisasie: 100% van die MT
     Prostese: Voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
    • Slytasie: geen voordele onder Akute
   • Intra-okulêre lense – R4 300 per lens, 2 lense per bevoordeelde per jaar, voordeel vir funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese geld
  • EVARS-prostese – R135 600
  • Vaskulêre/ kardiale prostese – R58 000
  • Prostese met rekonstruktiewe of restourerende chirurgie (tydens en nie tydens hospitalisasie) – R9 900 per gesin per jaar
  Palliatiewe sorg
  100% van die MT
  R22 000 per gesin per jaar

   

  25%-spaarrekening

  • ’n Kredietfasiliteit gelykstaande aan 12 maande se spaarrekeningbydraes is aan die begin van elke boekjaar beskikbaar
  • Ongebruikte spaarrekeningfondse akkumuleer en verdien rente, en word by jou spaarrekeningfondse vir die volgende jaar gevoeg
  • Kies of jy die spaarrekening wil gebruik vir bybetalings op dienste tydens hospitalisasie/ kortbetalings
  Medisyne
  • Nie-VMV- chroniese medisyne
   Medisyne word uit die spaarrekening betaal
  • VMV- chroniese medisyne
   100% van die MHVP
  Voordeel vir kindersorg
  R1 100 per gesin per jaar 
  Spesiale voordeel vir konsultasies by algemene praktisyns vir kinders ≥ 2 tot <12 jaar oud nadat die spaarrekeningfondse uitgeput is

   

  Tandheelkunde
  DRC-netwerk van toepassing
  • Konserverende en gespesialiseerde tandheelkundige dienste – spaarrekening
  • 100% van die MT vir tandheelkundige prosedures onder bewuste sedasie in die spreekkamer (sedasiekoste) slegs vir die verwydering van geïmpakteerde tande (derde kiestande)
   Tandartsrekening – itemkodes van toepassing
  Oogkunde
  Spaarrekening
  Uitwendige prostese en mediese toestelle
  Tydens en nie tydens hospitalisasie
  • Spaarrekening
  • Hiperbariesesuurstofbehandeling tydens hospitalisasie – R650 per gesin per jaar 

   

  Belangirk:
  Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van Medihelp (onderhewig aan goedkeuring deur die Raad vir Mediese Skemas).
  • Sekere bykomende versekerde voordele is nie beskikbaar indien jy vir ’n chroniese/ VMV-toestand geregistreer is nie, aangesien die behandeling dan nie meer as voorkomende sorg beskou word nie. Sommige voordele mag aan ’n spesifieke ouderdom/ geslag/ itemkode gekoppel wees. Voordele word teen 100% van die MT betaal.
  • Dokterskonsultasies word uit die beskikbare spaarrekeningfondse/ dag-tot-dag-voordele betaal.
  • Voordele kan onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en/ of protokolle.

  Prosedurespesifieke uitgawes (deur die lid betaalbaar)
  • Spinale chirurgie – R10 850 per opname
  • Alle endoskopiese prosedures (hospitaal/ dagkliniek) – R4 050 (’n verdere 35%-bybetaling sal van toepassing wees indien die dienste nie in die dagchirurgienetwerk verkry word nie)
  • Gespesialiseerde radiologie (binne en buite die hospitaal) – R2 500 per ondersoek
  • Tandheelkundige prosedures onder narkose tydens hospitalisasie Verwydering van geïmpakteerde tande (derde kiestande - slegs spesifieke itemkodes is betaalbaar op tandartsrekening) en omvattende tandheelkundige behandeling vir kinders <7 jaar – R3 430 per opname 
  • Histerektomie en endometriële ablasie – R6 000 per opname
  • Prostatektomie (slegs konvensionele of laparoskopiese prosedures) – R6 000

  Afkortings

  CDL-Chronic Diseases List | COLS-Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte | DRC-Dental Risk Company | EVARS-Endovaskulêre aortavervangingchirurgie | FOBT-Fekale okkulte bloedtoets | LMI-Liggaamsmassa-indeks | MHVP-Medihelpverwysingsprys | MMAP-Maximum Medical Aid Price | MPV-Menspapiloomvirus | MRB-Magnetiese resonansiebeelding | MT-Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die enkelafsetprys kan insluit | NMD-Nood mediese dienste | OJL-Oorhoofse jaarlikse limiet | RT–Rekenaartomografie | VMV–Voorgeskrewe minimum voordele

  Dagchirurgienetwerk

  Spesialisnetwerk

  Verduideliking van spaarrekening

  Indien jy belangstel in ‘n mediese fonds, voltooi die vorm hieronder en ‘n geakkrediteerde adviseur sal met jou in verbinding tree:

  Om voorafgoedkeuring te versoek, jou voordele te sien en ander dienste te gebruik, teken asseblief aan op die Member Zone.